એમ.જે.પરમારના પીએચ.ડી. વાયવા : ૨૦ જુન ૨૦૧૩

Prof. Mehboob Desai's Blog

IMG_1645

IMG_1643એમ.જે.પરમારના પીએચ.ડી. વાયવા : ૨૦ જુન ૨૦૧૩

મ.કૃ.ભાવનગર વિશ્વ વિદ્યાલયના ઇતિહાસ ભવનના અધ્યક્ષ પ્રા.એમ.જે.પરમારના પીએચ.ડી.વાયવા નિમિત્તે લેવાયેલ તસ્વીર. ૨૦ જુન ૨૦૧૩,સમય ૧૨.૩૦.
તસ્વીરમાં રેફરી તરીકે ઉપસ્થિત રહેલા પ્રોફે. પ્રફુલ્લા રાવળ, માર્ગદર્શક પ્રોફે. મહેબૂબ દેસાઈ અને ડીન ડૉ.હનુભાઈ ચાવડા. મહાનિબંધ અંગે રજૂઆત કરતા એમ.જે.પરમાર

View original post

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s