ભારતમાં ભક્તિ અને સૂફી આંદોલન

ભારતમાં ભક્તિ અને સૂફી આનાદોલન

બાયસેગના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમમાં “ભારતમાં ભક્તિ અને સુફી આંદોલનો”વિષયક લાઈવ ટેલીકાસ્ટ પૂર્વેની તસ્વીર પ્રા.ફાલ્ગુનીબહેન. પ્રોફે. મહેબૂબ દેસાઈ અને પ્રોફે. મકરંદ મહેતા. — at ગાંધીનગર તા. ૧૨.૨.૨૦૧૩ સમય ૧૧ કલાકે

Advertisements

Leave a comment

February 15, 2013 · 5:24 PM

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s